M  O  N  T  G  O  M  E  R  Y      F  R  A  M  E  S
Page  4D - Distress Frames
Montgomery Frames 2001c.

Montgomery Frames
David & Rose Owen
1704 E. Curry Rd. Ste. 104
Tempe, AZ 85281
(480) 921-1234       Fax (480) 966-7161
E Mail
montgomeryframes@yahoo.com
  6"  -  9 3/4"

HOME    
TABLE OF CONTENTS  

Page 1      Page 2      Page 3     Page 4     Page 5
Page 6      Page 7     Page 8      Page 9     Page 10
Page 11    Page 12     Page 13     Page 14     Page 15     
Page 16

Page 1 Distress Frames          Page 2D        
Page 3D                Page 4D       

Stock Frames ...Style  021
101-5D
616D
823D
1003D
512D
Art By JAN  MARTIN McGUIRE
22-5D
22-4D